เครื่องรางของขลัง
  
1.ของเสน่ห์ คลิกที่นี่
  2.
ของให้โชค คลิกที่นี่
  3.
วัตถุมงคลใหม่คลิกที่นี่
  4.
วัตถุมงคลแรงคลิกที่นี่

  ข่าว กูสยามNews ข่าวสด ข่าวด่วน ข่าววันนี้

ดูดวง/ เกมส์/ หวย/ งานราชการ/ ข่าว/ โปรแกรม/ คลิปวีดีโอ/ สารบัญเว็บ/ ซื้อ-ขายฟรี/ ฝากรูป/ วัตถุมงคล/ ของขลัง/ พระเครื่อง/


 

แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+
แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+


@line55

กดแชร์ให้เพื่อนๆ ด้วยนะ
LINE it!

พระพุทธเจ้าปางประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน หน้าตัก5นิ้ว

 
พระพุทธเจ้า 3 ปาง
ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน
หล่อจากแร่ศักดิ์สิทธิ์ แร่เหล็กน้ำพี้ และมวลสารหายาก9อย่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 พระพุทธเจ้า 3 ปาง ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน
 
ปัจจุบันประเทศไทย เรียกว่า วันวิสาขบูชา
 
     วันวิสาขบูชา (บาลี: วิสาขปูชา; อังกฤษ: Vesak) เป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนาสำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก ทั้งเป็นวันหยุดราชการในหลายประเทศ และวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธโคดม โดยทั้งสามเหตุการณ์ได้เกิด ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ (ต่างปีกัน) ชาวพุทธจึงถือว่า เป็นวันที่รวมเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่ง และเรียกการบูชาในวันนี้ว่า "วิสาขบูชา" ย่อมาจาก "วิสาขปูรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ" อันเป็นเดือนที่สองตามปฏิทินของอินเดีย ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย และมักตรงกับเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนตามปฏิทินจันทรคติของไทย โดยในประเทศไทย ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน 7 แต่ประเทศอื่นที่นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาท และไม่ได้ถือคติตามปฏิทินจันทรคติไทย จะจัดพิธีวิสาขบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 แม้ในปีนั้นจะมีเดือน 8 สองหนตามปฏิทินจันทรคติไทยก็ตาม ส่วนในกลุ่มชาวพุทธมหายานบางนิกายที่นับถือว่า เหตุการณ์ทั้ง 3 นั้นเกิดในวันต่างกันไป จะมีการจัดพิธีวิสาขบูชาต่างวันกันตามความเชื่อในนิกายของตน ซึ่งไม่ตรงกับวันวิสาขบูชาตามปฏิทินของชาวพุทธเถรวาท
 
     วันวิสาขบูชานั้นได้รับการยกย่องจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกให้เป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันที่บังเกิดเหตุการณ์สำคัญ 3 เหตุการณ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าและจุดเริ่มต้นของศาสนาพุทธ ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดได้เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน ณ ดินแดนที่เรียกว่าชมพูทวีปในสมัยพุทธกาล โดยเหตุการณ์แรก เมื่อ 80 ปี ก่อนพุทธศักราช เป็น "วันประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ" ณ ใต้ร่มสาลพฤกษ์ ในพระราชอุทยานลุมพินีวัน (อยู่ในเขตประเทศเนปาลในปัจจุบัน) และเหตุการณ์ต่อมา เมื่อ 45 ปี ก่อนพุทธศักราช เป็น "วันที่เจ้าชายสิทธัตถะได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า" ณ ใต้ร่มโพธิ์พฤกษ์ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม (อยู่ในเขตประเทศอินเดียในปัจจุบัน) และเหตุการณ์สุดท้าย เมื่อ 1 ปี ก่อนพุทธศักราช เป็น "วันเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า" ณ ใต้ร่มสาลพฤกษ์ ในสาลวโนทยาน พระราชอุทยานของเจ้ามัลละ เมืองกุสินารา (อยู่ในเขตประเทศอินเดียในปัจจุบัน) โดยเหตุการณ์ทั้งหมดล้วนเกิดตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 หรือเดือนวิสาขะนี้ทั้งสิ้น ชาวพุทธจึงนับถือว่าวันเพ็ญเดือน 6 นี้ เป็นวันที่รวมวันคล้ายวันเกิดเหตุการณ์สำคัญ ๆ ของพระพุทธเจ้าไว้มากที่สุด และได้นิยมประกอบพิธีบำเพ็ญบุญกุศลและประกอบพิธีพุทธบูชาต่าง ๆ เพื่อเป็นการถวายสักการะรำลึกถึงแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบมาจนปัจจุบัน
 
     วิสาขบูชา มีการนับถือปฏิบัติกันในหลายประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาทั้งมหายานและเถรวาททุกนิกายมาช้านานแล้ว ในบางประเทศเรียกพิธีนี้ว่า "พุทธชยันตี" (Buddha Jayanti) เช่นใน อินเดีย และศรีลังกา ในปัจจุบันมีหลายประเทศที่ยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดราชการ เช่น ประเทศอินเดีย ประเทศไทย ประเทศพม่า ประเทศศรีลังกา สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย เป็นต้น (ส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มีสัดส่วนประชากรที่นับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทมากที่สุด) ในฝ่ายของประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ได้รับคติการปฏิบัติบูชาในวันวิสาขบูชามาจากลังกา (ประเทศศรีลังกา) ในประเทศไทยปรากฏหลักฐานว่ามีการจัดพิธีวิสาขบูชามาตั้งแต่สมัยสุโขทัย
วันวิสาขบูชา ถือได้ว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากล เพราะชาวพุทธทุกนิกายจะพร้อมใจกันจัดพิธีพุทธบูชาในวันนี้พร้อมกันทั่วทั้งโลก[4] (ซึ่งไม่เหมือนวันมาฆบูชา และวันอาสาฬหบูชา ที่เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่นิยมนับถือกันเฉพาะในประเทศไทย, ลาว, และกัมพูชา) และด้วยเหตุนี้ ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติจึงยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็น "วันสำคัญสากล" (International Day) ตามข้อมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ 54/112 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2542
 
     ปัจจุบัน ประเทศไทยได้ประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดราชการ โดยพุทธศาสนิกชนทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ พระสงฆ์ และประชาชน จะมีการประกอบพิธีต่าง ๆ เช่น การตักบาตร การฟังพระธรรมเทศนา การเวียนเทียน เป็นต้น เพื่อเป็นการบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สำคัญ 3 เหตุการณ์ดังกล่าว ที่ถือได้ว่าเป็นวันคล้ายวันที่ "ประสูติ" ของเจ้าชายสิทธัตถะ ผู้ซึ่งต่อมาได้ "ตรัสรู้" เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงกอปรไปด้วย "พระบริสุทธิคุณ", "พระปัญญาคุณ" ผู้ซึ่งได้ทรงสั่งสอนประกาศพระสัจธรรม คือ ความจริงของโลก แก่ชนทั้งปวงโดย "พระมหากรุณาธิคุณ" จวบจนทรง "เสด็จดับขันธปรินิพพาน" ในวาระสุดท้าย ทั้งสามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสืบเนื่องในวันเพ็ญเดือน 6 นี้ทำให้พระพุทธศาสนาได้บังเกิดและสืบต่อมาอย่างมั่นคงจนถึงปัจจุบัน
 
 
บูชาปลพระพุทธเจ้าปางประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน หน้าตัก5นิ้ว ของร้านวรันณ์ธรนี้ สร้างจากมวลสาร 9 อย่าง ของขลังหายากมีให้บูชาที่ร้านวรันณ์ธร แห่งเดียวใน จ.อุตรดิตถ์

1. หินเพชรเงินทองนาค
ความเชื่อให้โชคลาภร่ำรวยเงินทอง

2. ไม้พญางิ้วดำ
ความเชื่อเด่นทางด้านมหาอุดคงกระพัน
คลาดแคล้วโชคลาภเมตตามหานิยมป้องกันคุณไสย์มนต์ดำ
3. ไม้กลายเป็นหิน ความเชื่อ มีตบะเดชะทางด้านอำนาจ แคล้วคลาด
ปลอดภัย ความเมตตา และโชคลาภ
4. เพชรหน้าทั่ง ความเชื่อให้โชคลาภเด่นทางค้าขายป้องกันภัยต่างๆ
5. แก้วโป่งข่าม ความเชื่อป้องกันภัยคุณไสย์มนต์ดำเปลี่ยนจากสิ่งร้ายกลายเป็นดี
6. แร่ดูดทรัพย์ ความเชื่อดูดโชคลาภทรัพย์สินเงินทองความร่ำรวยมาให้แก่ผู้ครอบครอง
7. ไหลดำไหลเขียว ความเชื่อพลิกจากร้ายกลายเป็นดีความเจริญมั่นคงก้าวหน้า
ดูดพิษแมลงได้ แก้ของร้อนเป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครอง
8. รังปลวกกลายเป็นหิน ความเชื่อให้คุณทางด้านสะสมทรัพย์สินเงินทองให้พอกพูนขึ้น
9. แร่เหล็กน้ำพี้ ความเชื่อล้างอาถรรพ์ป้องกันภูตผีปีศาจมนต์ดำต่างๆ
 
บูชาปลพระพุทธเจ้าปางประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน หน้าตัก5นิ้ว
 
 
องค์สีน้ำตาล (สีแร่เหล็กน้ำพี้ธรรมชาติ) ราคาบูชาองค์ละ  899  บาท 
 
 
(ยังไม่มีภาพ สามารถสั่งได้)
องค์ทำสีทองคำทั้งองค์  หรือสีนาคทั้งองค์ ราคาบูชาองค์ละ  1,099  บาท 
 
 
องค์แบบแต่งองค์ทรงเครื่อง แต่งสี (งานฝีมือ) ราคาบูชาองค์ละ  1,199  บาท 
 
              การันตีว่า วัตถุมงคลที่ร้านวรันณ์ธรสร้างท่านลูกค้าบูชาไปได้วัตถุมงคลที่ดีอย่างแน่นอน เพราะสร้างจากมวลสารของขลังหายาก มวลสารศักดิ์สิทธิ์9อย่าง รวบรวมจากทั่วประเทศ
 
              สอบถามทางร้านวรันณ์ธร เพื่อเลือกพระพุทธเจ้าปางประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน หน้าตัก5นิ้ว

 

ต้องการบูชาพระพุทธเจ้าปางประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน หน้าตัก5นิ้ว

สีใด โปรดระบุ คลิกที่นี่

แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+
แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+


@line55

กดแชร์ให้เพื่อนๆ ด้วยนะ
LINE it!ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code เปลี่ยนรูปใหม่
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 


ความคิดเห็นที่ 21
พระพุทธเจ้า * ปราง รับทำองค์ใหญ่ไหมประมาณ ฐาน ** &****;นิ้ว
แจ้งลบ
โดยคุณ *****@****.**.** วันที่ 16 ก.ย. 2559 เวลา 10:54:39 น. [ IP : 110.78.164.227 ]

ความคิดเห็นที่ 20
มวลสารศักดิ์สิทธิ์สรรพคุณดีมากคับต้องติดต่อทางไหนครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ ตรีชัย วันที่ 12 ก.ค. 2559 เวลา 18:58:06 น. [ IP : 182.53.244.77 ]

ความคิดเห็นที่ 19
สวยและงานละเอียดมากครับ บูชาแล้วดี เพื่อเสริมมงคลต่อชีวิต
แจ้งลบ
โดยคุณ ้เอ วันที่ 11 ก.ค. 2559 เวลา 11:24:53 น. [ IP : 118.172.7.34 ]

ความคิดเห็นที่ 18
งานละเอียดมากครับ มีคาถาบูชาอะไรเป็นพิเศษมั้ยครับ สนใจมาก
แจ้งลบ
โดยคุณ ดำ วันที่ 9 ก.ค. 2559 เวลา 16:23:22 น. [ IP : 182.53.241.233 ]

ความคิดเห็นที่ 17
จัดส่งมาก็ดีมากเลยผมได้รับของอย่างสภาพสมบูรณ์ สวยและงานละเอียดมากครับ บูชาแล้วดี
แจ้งลบ
โดยคุณ ดำ วันที่ 8 ก.ค. 2559 เวลา 11:55:31 น. [ IP : 182.53.242.105 ]

ความคิดเห็นที่ 16
พระพุทธเจ้า ปาง ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน แร่เหล็กน้ำพี้ และมวลสารหายากรูปทรงสวยมากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ ตรีชัย วันที่ 7 ก.ค. 2559 เวลา 11:27:47 น. [ IP : 182.53.242.105 ]

ความคิดเห็นที่ 15
พระพุทธเจ้า * ปาง ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน หล่อจากแร่ศักดิ์สิทธิ์ แร่เหล็กน้ำพี้ &****;เนื้อสวยมากคับ
แจ้งลบ
โดยคุณ *ารถ วันที่ 6 ก.ค. 2559 เวลา 15:51:07 น. [ IP : 182.53.242.153 ]

ความคิดเห็นที่ 14
พระพุทธเจ้า * ปาง ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน หล่อจากแร่ศักดิ์สิทธิ์ แร่เหล็กน้ำพี้ และมวลสารหายาก*อย่าง &****;รูปทรงสวยมากครับ ผมชอบมากครับผม
แจ้งลบ
โดยคุณ สถาปัตย์ วันที่ 5 ก.ค. 2559 เวลา 18:29:59 น. [ IP : 182.53.242.153 ]

ความคิดเห็นที่ 13
พระพุทธเจ้าปางประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน หน้าตัก*นิ้วหล่อจากแร่ศักดิ์สิทธิ์หนุึ่งในมวลสารแร่ดูดทรัพย์ ความเชื่อดูดโชคลาภทรัพย์สินเงินทองความร่ำรวยมาให้แก่ผู้ครอบครอง
แจ้งลบ
โดยคุณ หัวใจ วันที่ 4 ก.ค. 2559 เวลา 22:43:43 น. [ IP : 182.53.243.57 ]

ความคิดเห็นที่ 12
พระพุทธเจ้าปางประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน หน้าตัก*นิ้วหล่อจากแร่ศักดิ์สิทธิ์ แร่เหล็กน้ำพี้ และมวลสารหายาก*อย่าง &****;สุดยอดจริงๆ<**>
<**>
<**>
แจ้งลบ
โดยคุณ ภพ วันที่ 2 ก.ค. 2559 เวลา 13:03:18 น. [ IP : 182.53.247.7 ]

ความคิดเห็นที่ 11
พระพุทธเจ้า * ปางประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพานสวยและงานละเอียดมากครับ บูชาแล้วดี
แจ้งลบ
โดยคุณ มานพ วันที่ 1 ก.ค. 2559 เวลา 10:46:32 น. [ IP : 182.53.249.109 ]

ความคิดเห็นที่ 10
พระพุทธเจ้าประสูติ องค์สวยมากครับ อยากได่มากครับผม ผมชอบมากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ แม็ค วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 15:16:55 น. [ IP : 115.87.104.147 ]

ความคิดเห็นที่ 9
ผมชอบมากเลยครับ องค์สวยงามมาก ผมอยากได้
แจ้งลบ
โดยคุณ นีล วันที่ 27 พ.ค. 2559 เวลา 11:44:11 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 8
พระพุทธเจ้าปางประสูติ ตรัสรู้ รูปทรงสวยมากครับ ผมชอบมากครับผม อยากได้มากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ ใหม่ วันที่ 13 พ.ค. 2559 เวลา 7:45:23 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 7
พระพุทธเจ้าปางประสูติ สวยมากครับ ผมอยากได้มากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ เหลือง วันที่ 12 พ.ค. 2559 เวลา 14:34:31 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 6
สวยมากคับ งานละเอียดคับ สนใจมากคับผม
แจ้งลบ
โดยคุณ ยิป วันที่ 1 พ.ค. 2559 เวลา 15:45:38 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 5
พระพุทธเจ้า*ปาง. สวยมากคับ ผมชอบมากคับเนื้อสวยมากคับ. ผมอยากได้มาบูชา
แจ้งลบ
โดยคุณ ตี๋ วันที่ 30 เม.ย. 2559 เวลา 19:40:26 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 4
พระพุทธเจ้า * ปางประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพานสวยและงานละเอียดมากครับ มีคาถาบูชาอะไรเป็นพิเศษมั้ยครับ สนใจมาก
แจ้งลบ
โดยคุณ นักรบ วันที่ 28 มี.ค. 2559 เวลา 14:59:44 น. [ IP : 182.53.217.106 ]

ความคิดเห็นที่ 3
สนใจบูชาต้องทำยังไงบ้างครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ ชาเย็น วันที่ 9 มี.ค. 2559 เวลา 22:40:33 น. [ IP : 180.180.63.161 ]

ความคิดเห็นที่ 2
รายละเอียดสวยมากคับ มองแล้วชอมมากเลยคับ สนใจอยากบูชาคับ
แจ้งลบ
โดยคุณ สัน วันที่ 24 ก.พ. 2559 เวลา 17:16:09 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 1
งานดีมากเลยครับ สวยมากเลยเก็บรายละเอียดดีมากทั้ง3ปางเลยครับ จัดส่งมาก็ดีมากเลยผมได้รับของอย่างสภาพสมบูรณ์แล้วครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ ดำ วันที่ 7 ต.ค. 2558 เวลา 17:17:01 น. [ IP : 180.183.56.159 ]


       

แจก
ฟรี


หลวงปู่ทวดทรงพญานาค1องค์คลิกที่นี่